PRIVACY BELEID

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juni 2018

Contact gegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Hoeve Rodenburg
VOF – KvK 054107156
Langedijk 9
6964 CJ Hall
0313 – 655831
www.hoeverodenburg.nl
info@hoeverodenburg.nl

Hoeve Rodenburg verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via email, post, telefoon of persoonlijke overhandiging. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Hoeve Rodenburg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Voor afnemers van haardhout
• Adres, telefoon-en bankrekeningnummer gegevens

Voor zorgafnemers
• Adresgegevens cliënt
• Adres-en telefoongegevens belangenbehartigers
• Geboortedatum, BSN, paspoort- of ID nummer
• Adres- en telefoongegevens apotheek, huisarts
• Afsprakenkaart vanuit woning
• Afsprakenkaart Hoeve Rodenburg (persoonlijke afspraken en afspraken omtrent medicijn gebruik en machines)
• Begeleidingsplannen Hoeve Rodenburg (getekend door cb-er)
• Evaluatieverslagen Hoeve Rodenburg (getekend door belangenbehartiger/cliënt)
• Privacyverklaring (beeldmateriaal, inzage dossiers door vrijwilligers en stagiairs)
• Verslagen (bv. communicatieprofiel, psychologische onderzoeken,
ondersteuningsplan etc)

Doeleinden
Hoeve Rodenburg verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Hoeve Rodenburg
hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van
toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Hoeve Rodenburg persoonsgegevens uitwisselen. Hoeve Rodenburg kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals onze accountant of aanvragen m.b.t. van onze
zorgverlening. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Bij twijfel zullen we u eerst op de hoogste stellen en toestemming vragen.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Hoeve Rodenburg aan een wettelijke verplichting moet voldoen.Hoeve Rodenburg zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren.
Hoeve Rodenburg zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Hoeve Rodenburg zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Hoeve Rodenburg passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op onze website worden geen cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Ook maken wij geen gebruik van Analytics op onze site.

Uw rechten
U heeft het recht om Hoeve Rodenburg een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Hoeve Rodenburg verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Sacha Rodenburg
Langedijk 9
6964 CJ Hall
info@hoeverodenburg.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoeve Rodenburg, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juni 2018.

Hoeve Rodenburg kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen

Download ons privacy beleid als .pdf
Privacy beleid Hoeve Rodenburg